DISC Kişilik Envanteri Teorisi, Amerikalı Psikolog Dr. William Moulton Marston'un 1928 yılında yayınladığı "Emotions of Normal People" kitabına dayanır. Dr. Marston bireylerin kişilik yapılarını 4 ayrı kategoriye ayırmıştır. Bu kategorileri D - Dominant , I - İlham veren, S - Sadık, C - Ciddi olarak belirlemiştir. Bu teoriden yola çıkılarak 1972 yılında Minnesota Üniversitesi tarafından bir ölçüm aracı olarak hazırlanmıştır. Orijinal DISC Kişilik Envanteri 24 sorudan oluşur. Her soruda katılımcılara 4 ayrı sıfat verilerek kendilerine en çok uyan ve en az uyan seçenekleri işaretlemeleri istenir. Sonuçlar istatistiksel olarak hazırlanan algoritma ile D, I, S, C faktörleri değerlendirilerek web tabanlı hazırlanmaktadır. DISC Kişilik Envanteri bireylerin özel hayat ve çalışma hayatlarındaki davranışlarını değerlendirebilmek için tasarlanmıştır.


PlusDisc raporunun içeriğinde bireylerin;

 • Özel hayat ve çalışma hayatı profil grafikleri,
 • Uyum stresi ve uzun vadeli stres,
 • Test tutarlılığı,
 • Davranışsal eğilimler,
 • Genel davranış profilleri,
 • İletişim özellikleri,
 • Görevlendirme tipleri,
 • Liderlik tipleri,
 • Stres kaynakları,
 • Motivasyon stilleri,
 • Yetkinlikleri,
 • *Satış raporu
 • *Müşteri ile İlişkiler ve Call Center Raporlarını içermektedir.
* Kurumsal olarak sunulur, bireysel raporları içermez.

D D

İhtiyaçları: Problem çözme, Otorite
Duyguları: Karar verici, Risk alıcı
Korkuları: Otorite kuramama, Kontrolü kaybetme

D profili dominanttan gelir. D profilli bireyler iş odaklıdırlar. Sonuca önem verirler ve hızlıca sonuca gitmeyi isterler. Karşılarındaki kişilere karşı empatik olmaya çalışmazlar, kısa ve öz iletişimi tercih ederler. Mantıklarını her zaman ön planda tutarlar. Problemlerle yüzleşmekten motive olurlar, problemi çözen kişi olmayı tercih ederler. Ani kararlar alabilirler, yanlış kararlardan pişmanlık duymazlar. Genel olarak iddialı, rekabeti seven yapıdadırlar. Bulunduğu ortamda karar veren kişi olmayı tercih ederler, otorite kurmak onların ihtiyaçları arasındadır. Süreçler ve detaylarla ilgilenmeyi sevmezler. Ego güçleri vardır, yüksek standartları severler. Yeni fırsatlardan keyif alırlar, yoksa kendileri yeni fırsatlar yaratma eğilimindedirler. Risk almayı severler.

I I

İhtiyaçları: Sosyal ilişkiler, Dost çevre
Duyguları: İyimser, Başkalarına güvenme
Korkuları: Dışlanmak, Sosyal olarak gelişememek

I profili İlham verenden gelir. Duygusal bir yapıları vardır, insanlarla birlikte olmak ve sosyal olmak onlar için oldukça önemlidir. Dışa dönük bireylerdir, yeni insanlarla tanışmaktan keyif alırlar. Aktiviteler, sosyal ortamlar onlar için çok önemlidir. Mükemmel iletişim becerilerine sahiptirler, onlar için mutlaka olması gereken şey iletişimdir. I profilli bireyler sahne insanı olarak tanımlanırlar, her zaman önde olmak ve görülmek isterler. Beğenilmeyi ve takdir edilmeyi beklerler. Karizmatik bir yapıları vardır, iletişim kurdukları kişileri etkileyebilirler. Düşünce ve fikirlerini rahatça paylaşırlar. Coşkulu ve yüksek enerjilidirler. Renkli kıyafetler onların vazgeçilmezleridir.

S S

İhtiyaçları: Takım, Stabil düzen, Güven
Duyguları: Sabır, Dengeleyici
Korkuları: Güven kaybı, Stabil düzenin değişmesi

S profili sadık kelimesinden gelir. Sadık ve sebatkardırlar. S profilli bireyler bulunduğu ortamlarda düzen ararlar ve bu düzenin değişmesine direnç gösterirler. İstikrardan motive olurlar. Oldukça sahiplenicilerdir, kendilerinden taviz verebilirler. En sabırlı profil S profilidir, çevresindekilere karşı sabırlı yaklaşırlar ancak patlama noktasında ciddi kalp kırabilirler. Eğer bir kişiye karşı kırıcı olurlarsa tekrardan o kişi ile samimiyet kurmada sıkıntı yaşama ihtimalleri vardır. Güven odaklı bireylerdir. Kendilerini güvende hissettikleri zaman gerçek karakterlerini yansıtırlar. Hızlı hareket etmek istemezler, sakin ve yavaş olarak garantici hareket etmeyi tercih ederler. Atacakları adımlardaki riskleri sorgularlar, eğer riskli bulurlarsa adım atmaktan vazgeçebilirler. Gizli bir diplomat gibidirler, kişilerle samimi ilişkiler kurarlar. Bulunduğu ortamdaki çatışmaları önlemek ve huzuru korumak isterler. Stresli ortamlardan uzaklaşmak isterler.

C C

İhtiyaçları: Analiz, Detaylar
Duyguları: Tedbir, Dikkatli kararlar vermek
Korkuları: Yapılan işin kalitesiz ve mükemmel olmaması

C profili ciddi kelimesinden gelir, iş odaklıdırlar. Ciddi, disiplinli ve mükemmeliyetçidirler. Kurallar, detaylar onlar için çok önemlidir. Yapacağı işin kalitesine oldukça önem verirler, bu sebeple bulunduğu ortamda doğal liderlik görevini alırlar. Gerçekleri ön planda tutarlar, her adımı analiz etmek isterler. Her türlü duruma karşı ön hazırlıklı olmaya ihtiyaç duyarlar. Duygularıyla karar vermezler, mantığı ön planda tutarlar. Bir adım atmadan önce sorgularlar, analiz ederler ve o işi en iyi şekilde yapmaya çalışırlar. Yapılacak iş mükemmel olmazsa strese girerler. Analitik zekaları gelişmiştir, tüm detayları incelemek isterler. İyi konsantre olabilirler. Uyumlu profildir, bireysel veya takım çalışmalarına uyum sağlarlar. Kararlı bir ortama ihtiyaç duyarlar, görev dağılımına dikkat ederler. İşlerini en iyi şekilde yaptıklarını düşündüklerinden dolayı eleştirilmeyi sevmezler. Çevresel farkındalıkları yüksektir, çevrelerindeki kişilerin duygu ve düşüncelerini fark edebilirler.

PlusDisc Geçerlilik Güvenirlik Analizi

(Cronbach's Alpha)
# Test-Tekrar Test C. Alfa
(2 Hafta)
DI .85 .83
I .88 .82
IS .84 .80
S .87 .81
SC .86 .84
C .83 .83
CD .84 .81
D .87 .88
N* .738 .759
TABLO 1. ÖLÇEK GÜVENİRLİĞİ

Cronbach's Alpha analizi ölçme araçlarındaki geçerlilik ve güvenirlik için kullanılan temel analizidir. Geçerlilik bir ölçüm aracının ölçmeyi amaçladığı sonucu, başka sonuçla karıştırmadan doğru ölçebilme derecesidir. Güvenirlik ise bir ölçüm aracıyla aynı koşullarda ancak farklı zamanlarda tekrarlanan ölçümlerde ortaya çıkan sonuç değerleri arasındaki tutarlılığına denir. Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda puanların .70 değerinin altında olması ölçeklerin yeterli olmadığını, .80 üzeri ise ölçeklerin güvenirlik skorlarının oldukça yeterli olduğunu gösterir.

PlusDisc Korelasyon Analizi

 
# DI I IS S SC C CD D
DI .89              
I .52 .90            
IS .05 .44 .83          
S -.30 .05 .55 .85        
SC -.71 -.58 -.17 .34 .81      
C -.47 -.69 -.50 -.19 .45 .80    
CD -.14 -.37 -.68 -.66 .09 .26 .81  
D .44 -.16 -.37 -.70 -.68 -.18 .44 .82
TABLO 2. ÖLÇEK İÇ KORELASYONU

Korelasyon araştırmaları değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklama imkanı sunar. Yapılan iç korelasyon çalışması maddelerin teste homojen dağıldığını belirtmektedir. Değişkenler arası ilişkinin birbiri ile korele olduğunu temsil etmektedir.

Cronbach's Alpha analizi ölçme araçlarındaki geçerlilik ve güvenirlik için kullanılan temel analizidir. Geçerlilik bir ölçüm aracının ölçmeyi amaçladığı sonucu, başka sonuçla karıştırmadan doğru ölçebilme derecesidir. Güvenirlik ise bir ölçüm aracıyla aynı koşullarda ancak farklı zamanlarda tekrarlanan ölçümlerde ortaya çıkan sonuç değerleri arasındaki tutarlılığına denir. Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda puanların .70 değerinin altında olması ölçeklerin yeterli olmadığını, .80 üzeri ise ölçeklerin güvenirlik skorlarının oldukça yeterli olduğunu gösterir.