Disc Kişilik Envanteri Nedir?

Disc Kişilik
Envanteri Nedir?

DISC Kişilik Envanteri Teorisi, Amerikalı Psikolog Dr. William Moulton Marston'un 1928 yılında yayınladığı "Emotions of Normal People" kitabına dayanır. Dr. Marston bireylerin kişilik yapılarını 4 ayrı kategoriye ayırmıştır. Bu kategorileri D - Dominant, I - İlham veren, S - Sadık, C - Ciddi olarak belirlemiştir. Bu teoriden yola çıkılarak 1972 yılında Minnesota Üniversitesi tarafından bir ölçüm aracı olarak hazırlanmıştır. Orijinal DISC Kişilik Envanteri 24 sorudan oluşur. Her soruda katılımcılara 4 ayrı sıfat verilerek kendilerine en çok uyan ve en az uyan seçenekleri işaretlemeleri istenir. Sonuçlar istatistiksel olarak hazırlanan algoritma ile D, I, S, C faktörleri değerlendirilerek web tabanlı hazırlanmaktadır. DISC Kişilik Envanteri bireylerin özel hayat ve çalışma hayatlarındaki davranışlarını değerlendirebilmek için tasarlanmıştır.

PlusDisc Raporunun
İçeriğinde Bireylerin;

 • Özel hayat ve çalışma hayatı profil grafikleri,
 • Uyum stresi ve uzun vadeli stres,
 • Test tutarlılığı,
 • Davranışsal eğilimler,
 • Genel davranış profilleri,
 • İletişim özellikleri,
 • Görevlendirme tipleri,
 • Liderlik tipleri,
 • Stres kaynakları,
 • Motivasyon stilleri,
 • Yetkinlikleri,
 • *Satış raporu,
 • *Müşteri ile İlişkiler ve Call Center
  Raporlarını içermektedir.
disc dominant

DOMİNANT

İhtiyaçları: Problem çözme, Otorite

Duyguları: Karar verici, Risk alıcı

Korkuları: Otorite kuramama, Kontrolü kaybetme

D profili dominanttan gelir. D profilli bireyler iş odaklıdırlar. Sonuca önem verirler ve hızlıca sonuca gitmeyi isterler. Karşılarındaki kişilere karşı empatik olmaya çalışmazlar, kısa ve öz iletişimi tercih ederler. Mantıklarını her zaman ön planda tutarlar. Problemlerle yüzleşmekten motive olurlar, problemi çözen kişi olmayı tercih ederler. Ani kararlar alabilirler, yanlış kararlardan pişmanlık duymazlar. Genel olarak iddialı, rekabeti seven yapıdadırlar. Bulunduğu ortamda karar veren kişi olmayı tercih ederler, otorite kurmak onların ihtiyaçları arasındadır. Süreçler ve detaylarla ilgilenmeyi sevmezler. Ego güçleri vardır, yüksek standartları severler. Yeni fırsatlardan keyif alırlar, yoksa kendileri yeni fırsatlar yaratma eğilimindedirler. Risk almayı severler.

disc ilham veren

İLHAM VEREN

İhtiyaçları: Sosyal ilişkiler, Dost çevre

Duyguları: İyimser, Başkalarına güvenme

Korkuları: Dışlanmak, Sosyal olarak gelişememek

I profili İlham verenden gelir. Duygusal bir yapıları vardır, insanlarla birlikte olmak ve sosyal olmak onlar için oldukça önemlidir. Dışa dönük bireylerdir, yeni insanlarla tanışmaktan keyif alırlar. Aktiviteler, sosyal ortamlar onlar için çok önemlidir. Mükemmel iletişim becerilerine sahiptirler, onlar için mutlaka olması gereken şey iletişimdir. I profilli bireyler sahne insanı olarak tanımlanırlar, her zaman önde olmak ve görülmek isterler. Beğenilmeyi ve takdir edilmeyi beklerler. Karizmatik bir yapıları vardır, iletişim kurdukları kişileri etkileyebilirler. Düşünce ve fikirlerini rahatça paylaşırlar. Coşkulu ve yüksek enerjilidirler. Renkli kıyafetler onların vazgeçilmezleridir.

disc dominant

SADIK

İhtiyaçları: Takım, Stabil düzen, Güven

Duyguları: Sabır, Dengeleyici

Korkuları: Güven kaybı, Stabil düzenin değişmesi

S profili sadık kelimesinden gelir. Sadık ve sebatkardırlar. S profilli bireyler bulunduğu ortamlarda düzen ararlar ve bu düzenin değişmesine direnç gösterirler. İstikrardan motive olurlar. Oldukça sahiplenicilerdir, kendilerinden taviz verebilirler. En sabırlı profil S profilidir, çevresindekilere karşı sabırlı yaklaşırlar ancak patlama noktasında ciddi kalp kırabilirler. Eğer bir kişiye karşı kırıcı olurlarsa tekrardan o kişi ile samimiyet kurmada sıkıntı yaşama ihtimalleri vardır. Güven odaklı bireylerdir. Kendilerini güvende hissettikleri zaman gerçek karakterlerini yansıtırlar. Hızlı hareket etmek istemezler, sakin ve yavaş olarak garantici hareket etmeyi tercih ederler. Atacakları adımlardaki riskleri sorgularlar, eğer riskli bulurlarsa adım atmaktan vazgeçebilirler. Gizli bir diplomat gibidirler, kişilerle samimi ilişkiler kurarlar. Bulunduğu ortamdaki çatışmaları önlemek ve huzuru korumak isterler. Stresli ortamlardan uzaklaşmak isterler.

disc dominant

CİDDİ

İhtiyaçları: Analiz, Detaylar

Duyguları: Tedbir, Dikkatli kararlar vermek

Korkuları: Yapılan işin kalitesiz ve mükemmel olmaması

C Profili Ciddi kelimesinden gelir. Ciddi ve disiplinli olurlar, kurallara çok dikkat ederler. Görev odaklıdırlar. Kurallar onların olmazsa olmazıdır, eğer kurallar yoksa kural koyma eğilimindelerdir. Kurallara uyulmaması halinde tepki verirler. Mantıklarını her zaman ön planda tutmayı tercih ederler, oldukça pratik bir yapıları vardır. Detayların tadını çıkarırlar. Analitik zekaları gelişmiştir, olayları ve çevrelerindeki kişileri iyi analiz ederler. Bilgiyi içselleştirdikleri için, sorunları tekrar tekrar analiz edebilme potansiyeline sahiptirler. Karar verecekleri zaman acele etmek yerine iyice araştırıp, en mantıklı en kaliteli sonuca götüren yolu tercih ederler. Hayatlarının tüm alanlarını planlar ve organize ederler. Mükemmel olma ihtiyaçları yüzünden zaman zaman stres yaşayabilirler. Genel olarak her türlü duruma uyum sağlama eğilimindedirler. Yıkıcı eleştirileri karşı dirençlidirler, ancak çevresindeki kişileri eleştirirken katı olabilirler.

PlusDisc Geçerlilik, Güvenirlik Analizi

(CRONBACH’S ALPHA)

plusDISC analiz

ÖLÇEK GÜVENİRLİĞİ

Cronbach's Alpha analizi ölçme araçlarındaki geçerlilik ve güvenirlik için kullanılan temel analizidir. Geçerlilik bir ölçüm aracının ölçmeyi amaçladığı sonucu, başka sonuçla karıştırmadan doğru ölçebilme derecesidir. Güvenirlik ise bir ölçüm aracıyla aynı koşullarda ancak farklı zamanlarda tekrarlanan ölçümlerde ortaya çıkan sonuç değerleri arasındaki tutarlılığına denir. Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda puanların .70 değerinin altında olması ölçeklerin yeterli olmadığını, .80 üzeri ise ölçeklerin güvenirlik skorlarının oldukça yeterli olduğunu gösterir.

PlusDisc Korelasyon Analizi

plusDISC analiz

ÖLÇEK İÇ KORELASYONU

Korelasyon araştırmaları değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklama imkanı sunar. Yapılan iç korelasyon çalışması maddelerin teste homojen dağıldığını belirtmektedir. Değişkenler arası ilişkinin birbiri ile korele olduğunu temsil etmektedir.

PlusDISC ile iş gücünüze güç katın!

Disc kişilik testi, iş dünyasında kullanılan en yaygın ve doğru testidir. Personelleriniz hangi işlere yatkın olduklarını, zorluklar karşısından nasıl hareket edebileceklerini ve iletişim becerileri gibi daha bir çok özelliklerini en doğru şekilde analiz edin!

Hemen Başlayın